Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o zniesienie współwłasności, umowy o dział spadku, umowy zamiany, umowy o podział majątku małżeńskiego, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, oświadczenia o ustanowieniu służebności);
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mają skutek prawomocnego postanowienia sądu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku);
  • sporządza poświadczenia (np. własnoręczności podpisu lub zgodności odpisu z okazanym dokumentem);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły (np. ze zgromadzeń spółek lub wspólnot mieszkaniowych);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Warto wiedzieć: U notariusza można obecnie przeprowadzić sprawę spadkową. Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, po jego zarejestrowaniu, ma skutki prawomocnego postanowienia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. W praktyce daje to możliwość szybkiego uzyskania dokumentu potwierdzającego dziedziczenie po osobie zmarłej; w naszej Kancelarii do kilku dni od momentu dostarczenia dokumentów.