Sporządzenie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością przedłożenia notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). Prosimy o zwrócenie uwagi na datę ważności posiadanego dokumentu.

Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest ponadto wcześniejsze dostarczenie dokumentów związanych bezpośrednio z przedmiotem czynności. Istnieje też możliwość przesłania do Kancelarii skanów dokumentów poprzez e-mail, wówczas oryginały dokumentów powinny być przedłożone najpóźniej w dniu dokonania czynności. Aby ustalić, które dokumenty są potrzebne należy skontaktować się z Kancelarią.

Poniżej przedstawiamy podstawowy i przykładowy wykaz dokumentów oraz danych standardowo potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego obejmującego:

• umowę zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  − numer księgi wieczystej;
  − dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);
  − w przypadku, gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn;

• umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  − numer księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu;
  − aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  − dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);
  − w przypadku, gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn;

• umowę zbycia nieruchomości gruntowej (zabudowanej bądź niezabudowanej):
  − numer księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla nieruchomości;
  − dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, akt własności ziemi, postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);
  − wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości) z adnotacją, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej; w przypadku podziału działki – mapa podziału, z adnotacją, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli została taka wydana;
  − zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze wydane przez właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta;
  − w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn;

• akt poświadczenia dziedziczenia:
  − odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  − numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego);
  − odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko rodowe – odpisy skrócone aktów małżeństwa;
  − oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis aktu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony;
  − numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy.