Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Ponadto przy niektórych czynnościach notarialnych notariusz pobiera niżej wymienione opłaty i podatki.

  • Opłata sądowa
    Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
    Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Pobrany podatek wpłaca on na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  • Podatek od spadków i darowizn
    Notariusz jest płatnikiem tego podatku w przypadku zawarcia umowy darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo dokonanej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania i stawki podatku określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Uwaga ! Dokładne obliczenie kosztów związanych z dokonaniem czynności notarialnej możliwe jest zazwyczaj dopiero po szczegółowej analizie konkretnej czynności. Zapraszamy do kontaktu.